www.nuneworld.net

February 26, 2006

Download CHM To PDF Converter PROFESSIONAL V 3.6

Filed under: Utilities — zombi @ 12:06 am

 Download CHM To PDF Converter PROFESSIONAL V 3.6CHM To PDF Converter is a program that easily and fast converts CHM (Compiled Help Files) files to PDF format. It converts automatically the CHM Table of Contents to PDF Outline and consolidate all associated topic files in a single PDF. It supports the usual PDF features, including compression and 128 bit encryption. It is created to assist html help authoring writers to convert their chm files to PDF format.
———-
CHM To PDF Converter е програмче кое ле?но и брзо гу претвора CHM (Компајлирани датотеки за помош) датотеки во PDF формат. Ја конвертира автомат?ки CHM табелата за ?одржина во PDF и ги поврзува ?оодветните на?ллови ?о линковите. Ги подржува вообичаените PDF карактери?тики, вкчучувајќи компре?ија и 128 битна енкрипција. Создаден е како алатка која треба да им помогне на авторите кои пишуваат chm датотеки ле?но да ги префрлат во PDF формат.

Download

1 Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress