www.nuneworld.net Sign for quality web surfing.

February 27, 2006

Advanced Uninstaller PRO 2006 v7.5

Filed under: Utilities — zombi @ 12:09 am

Advanced Uninstaller PRO 2006 v7.5This easy-to-use Windows application uninstaller makes your computer run more efficiently by removing software and files that were left behind after you uninstalled software that you no longer use. In addition, the program performs a number of cleanup activities, making your computer more secure.
——
Оваа ле?на за кори?тење алатка прави вашиот компјутер да работи по ефективно ?о от?трануванје на апликациите и датотеките кои ?е о?тавени позади избришана апликација која повеќе не ?е кори?ти. Како додаток програмата изведува упте низа други активно?ти поврзани ?о чи?тењето и одт?ранувањето на непотребните датотеки, ?о што го прават вашиот компјутер повеќе безбеден.

Download

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress